Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                   для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

Fabryka Narzdzi FANAR S.A. jest wiodcym producentem narzdzi skrawajcych do obrbki gwintw.
Niezmiennie naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiej jakoci oferowanych produktw, nieustanny rozwj z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz cige poszerzanie oferty. Posiadamy nowoczesny park maszynowy,
sprzt badawczy i pomiarowy, gwarantujcy stabiln produkcj i najwysz jako oferowanych frezw.
Od blisko 10 lat prowadzimy analizy i badania dotyczce rozwoju frezw penowglikowych VHM typowych i specjalnych.
Nasze narzdzia produkujemy z wysokiej jakoci wglikw oraz stosujemy starannie dobrane powoki PVD odpowiednie
do przeznaczenia narzdzi. Dowiadczeni specjalici FANAR zaprojektowali nowoczesne frezy trzpieniowe speniajce
wymogi obrbki wysokowydajnej (HPC) i szybkociowej (HSC).
Przedstawiamy Pastwu nasz nowy katalog frezw, bdcy kompozycj oferty frezw wysokiej jakoci i rozsdnej ceny.
Katalog zawiera tabel doboru frezw, propozycje parametrw skrawania dla przewidzianych zastosowa oraz wane
zalecenia oglne uwzgldniajce warunki konkretnej maszyny i oprzyrzdowania.
Nasi inynierowie i doradcy na rynku pomog pastwu rozwiza wszelkie problemy.
Zapewniamy rwnie moliwo regeneracji narzdzi VHM rnego typu oraz produkcj narzdzi specjalnych.
Zapraszamy do wsppracy.
Tools Factory FANAR Joint Stock Company is a leading manufacturer of cutting tools for threading.
Constantly, our priority is to maintain the high quality of our products, the continuous development using modern
technologies and continuous development. We have modern machinery, testing and measurement equipment,
ensuring stable production and the highest quality cutters.
For almost 10 years we have been studying and researching on the development of solid carbide milling cutters
VHM typical and special. Our tools are made from high quality carbide and with carefully selected PVD coating
suitable for the purpose of tools.
Experienced FANAR specialists have designed modern end mill cutters that meet the requirements of high-
performance (HPC) and high-speed (HSC) processing.

                  We present you our new catalog of cutters, which is a composition of high quality at
                  reasonable prices cutters. The catalog contains a table of selection of cutters, cutting
                  proposals for the intended uses and important general recommendations which take into
                  account the specific conditions of the machine and tooling. Our engineers and consultants
                  in the market will help you to solve any problems. We also provide the possibility of
                  regeneration of different types of carbide tools and production of special tools.

                                                          President
                                                          Marcin Koodziej

                                     fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка